Avtalevilkår for bedrifter

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene.

2. Partene

Selger er Frente AS, org.nr: 919 364 718 MVA (Bliferdig.no) og betegnes i det følgende som vi/oss/selgeren.

Bedrifter som inngår avtale med oss blir betegnet som kunden/bruker/brukeren.

Personer/Bedrifter som publiserer anbud på vår tjeneste betegnes som forbruker/forbrukeren.

3. Pris

Alle våre priser er eks. MVA.
Alle fakturaer vil bli tilsendt med et adm.gebyr på 60,- eks MVA.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når vi har mottat bekreftelse fra brukeren.
Bestillingen kan bekreftes gjennom SMS-bekreftelse, bestlling på vår nettside, tale-opptak eller e-post bekreftelse.

Ved inngåelse av denne avtalen så bekrefter vedkommende som inngår avtalen å ha rett til å inngå avtaler på bedriftens vegne og dermed forplikte bedriften.

5. Vilkår for prøveperioder

Ved inngåelse av prøveperiode så må bedriften si opp avtalen innen siste prøvedag for at avtalen ikke skal fornyes.

Etter avsluttet prøveperiode vil avtalen gå over til 3 (tre) månders avtale, som beskrevet i ordrebekreftelse.

Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukeren hvis våre vilkår ikke blir opprettholdt.

6. Betalingsbetingelser

Alle avtaler vil bli fakturert med 7 dager forfall.
Alle våre avtaler vil bli forskuddsfakturert for 3 (tre) månder av gangen, med mindre annet er avtalt på forhånd.

Avtalen vil bli inngått for den perioden som er beskrevet på ordrebekreftelse og fornyet for samme periode med mindre oppsigelse er sendt senest 1 mnd før periodens utløp.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet bli sendt til inkassobyrå for videre innkrevning.

7. Levering

Tjenesten er ansett levert når bedriften har tilgang til tjenesten.

8. Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre våre vilkår, utseende og innhold uten forvarsel til bedriften, store endringer i våre vilkår vil bli varslet minst 1 mnd i forveien.
Oppdaterte avtalevilkår er tilgjengeli på nettsiden: www.bliferdig.no/avtalevilkar-for-bedrifter/

9. Force Major

Vi kan ikke stilles ansvarlig for de hendelsene som ligger utenfor vår kontroll.
Dette er områder som f.eks streik, lockout, krig og andre omstendigheter.
Dette gjelder også politiske og offentlige bestemmelser.

10. Evalueringer

Når brukeren registrerer seg på vår tjeneste så godtar bedriftene at forbrukere kan gi evaluering av arbeidet som blir utført.
Vi kan ikke stå ansvarlige for meninger, ytringer eller annet innhold i evalueringer som gis til bedriftene.
Vi kan ikke stå ansvarlig for tvister mellom forbrukere og bedrifter og vi kan heller ikke ta stilling til eventuelle tvister som oppstår mellom forbruker og bedrift.
Det er heller ikke tilatt til å benytte andre metoder enn normalt for å motta gode evalueringer fra forbrukere.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne hele eller deler av evalueringer eller svar som er upassende/krenkende eller på andre måter er i strid med våre avtalevilkår.

11. Ansvarsfraskrivelse

Vi kan ikke bli holdt ansvarlig for noen form for tap eller kostand som brukeren blir påført som følge av sin bruk av vår tjeneste.

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side så forbeholder vi oss retten til å utestenge brukerens tilgang til tjenesten.
Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

Det er IKKE tillatt med noen form for deling, kopiering eller sending av innhold på vår tjeneste.
Ved mistanke om brudd på dette så vil vi forbeholde oss rettigheten til å utestenge brukeren fra tjenesten.

13. Utestenging

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold av våre avtalevilkår.
Bruker kan maks ha 4 utestående fakturaer, etter dette vil brukeren bli utestengt frem til utestående beløp er gjort opp, med mindre annet er avtalt mellom oss og bruker. (Dette vil kun være tillatt med skriftlig tillatelse fra oss)

14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

15. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, skal saken bringes opp til forliksråd med Halden Kommune som verneting.